วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/   สถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย  ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา โดยมีนายอำนาจ  ชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด

และได้มอบหมายให้นางสาวชูไบต๊ะ วาเลาะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรเครือข่าย เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลขั้นตอน และแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอีกด้วย