วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสะมะแอ มะลี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของจังหวัดยะลา มิติด้านรายได้ "ชี้แจงการปฏิบัติตัวของลูกจ้างและสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้แก่กลุ่มครัวเรือนตามเป้าหมาย TP-MAP ของจังหวัดยะลา(มิติด้านรายได้) จำนวน 37 คน" ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา