วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสะมะแอ มะลี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจสถานประกอบกิจการตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน. ตม. เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ณ โรงน้ำแข็งเจริญสิน มีลูกจ้างทั้งหมด 130 คน (ลูกจ้างสัญชาติไทย 98 คน สัญชาติเมียนมา 32 คน)

           ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายอำนาจ ชูทอง) เป็นประธานในการร่วมตรวจครั้งนี้