ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กรมสวัสดีการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศเจตนารณ์

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน