กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไป ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือนมกราคม 2561 ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไป ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือน มกราคม 2561 ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานจะจัดส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ให้กับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอให้นายจ้างที่ได้รับแบบ คร.11 จัดเตรียมข้อมูลตามที่กำหนดและส่งให้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งสามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในเดือน มกราคม 2561 หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษอาญาปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ครบสิบคนและได้รับแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ขอให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบันพร้อมหลักฐาน เพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป

กรณี สถานประกอบกิจการที่พึ่งมีลูกจ้างครบสิบคนและไม่ได้รับแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.protection.labour.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 1546

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิมผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย