ปลัดแรงงาน มอบนโยบาย กสร. มุ่งเน้นลดช่องว่าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สวพ. FM 91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานแก่ผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโอกาสประชุมกสร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร พร้อมกล่าวว่า ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประสานงานกัน มุ่งเน้นเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อลดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเป้าหมายให้เกิดความสะดวกแก่ลูกจ้าง นายจ้างสถานประกอบกิจการ และประชาชน รวมทั้งตั้งศูนย์บริการประชาชนรวมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้บริการข้อมูล รับเรื่อง ตอบข้อซักถาม และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ และต้องยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรมมาใช้ในการทำงาน

ด้านนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงเครือข่ายแรงงานด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายด้านแรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป

 

 

ยอดผู้เข้าชม

000055737
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
148
739
53994
3642
4787
55737

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-26 00:24