ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Post on 21 มีนาคม 2560
by Yala
ฮิต: 282

https://youtu.be/NQ1IMl4iW8g 

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดูโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เองในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆและไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย

หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตราที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหา หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ สามารถค้นหา ศึกษาได้

ข้อมูลประกอบ

 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7

มาตรา 9

เอกสารตามมาตรา 7

 โครงสร้างและการจัดองค์ในการดำเนินงาน ม.7(1)

การแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงสร้างองค์กร 
 สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7(2)

ความเป็นมาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ม.7(3)

 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)


เอกสารตามมาตรา 9

 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ม.9(1)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)


 นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

นโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย  ม.9(3)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556
 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง

สิทธิหน้าที่ของเอกชน ม.9(4)

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปสาระสำคัญ /พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หนังสือเวียนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (แบบ กข.กสร 9)

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2541

กระบวนงาน

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการลงในราชกิจจา ม.9(5)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

สัญญาอื่นๆ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานฯ (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล)

 มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ

การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๕๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 1/2558
 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศขณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยะลา

 

 

 

- ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

 ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

 ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

แบบฟอร์มการรายงาน / สรุปผลการรายงาน 
สถิติผู้เข้าใช้บริการ

- เว็บบอร์ด    

 


ภาพกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมทั้งให้กำลังใจ และชื่นชมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯของสำนักงานฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพ

 


            เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 59 สสค.ยะลา มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจาก น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนสังกัดกรมสวัสดิการฯ 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสค.ยล. พร้อมทั้งพบปะประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯในวันดังกล่าวด้วย     


        วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา


         สำนักงานคลังจังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานเพื่อหาข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา


          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุทัศน์ อภิบาลศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ พ.ศ. 2540


          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสตัน มักกะสัน กรุงเทพฯ จังหวัดยะลา โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


นายสมศักดิ์ พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 


       การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 คน


           การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องาน


 การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา 


         เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี