ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Post on 21 March 2017
by Yala
Hits: 1730

https://youtu.be/NQ1IMl4iW8g 

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดูโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เองในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆและไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย

หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตราที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหา หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ สามารถค้นหา ศึกษาได้

ข้อมูลประกอบ

 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7

มาตรา 9

เอกสารตามมาตรา 7

   โครงสร้างและการจัดองค์ในการดำเนินงาน ม.7(1)

การแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงสร้างองค์กร 
  สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7(2)

ความเป็นมาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ม.7(3)

  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)


เอกสารตามมาตรา 9

  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ม.9(1)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)


  นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

นโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย  ม.9(3)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556
  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง

สิทธิหน้าที่ของเอกชน ม.9(4)

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปสาระสำคัญ /พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หนังสือเวียนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (แบบ กข.กสร 9)

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2541

กระบวนงาน

- คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

   สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการลงในราชกิจจา ม.9(5)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

   สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

  สัญญาอื่นๆ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานฯ (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล)

   มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ

การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๕๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 1/2558
   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศขณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยะลา

- ปี 2560

- ปี 2559

- ปี 2558

ปี 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

   เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

  ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

แบบฟอร์มการรายงาน / สรุปผลการรายงาน 
สถิติผู้เข้าใช้บริการ

- เว็บบอร์ด    

 


ภาพกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมทั้งให้กำลังใจ และชื่นชมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯของสำนักงานฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพ

 


            เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 59 สสค.ยะลา มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจาก น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนสังกัดกรมสวัสดิการฯ 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสค.ยล. พร้อมทั้งพบปะประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯในวันดังกล่าวด้วย     


        วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา


         สำนักงานคลังจังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานเพื่อหาข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา


          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุทัศน์ อภิบาลศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ พ.ศ. 2540


          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสตัน มักกะสัน กรุงเทพฯ จังหวัดยะลา โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


นายสมศักดิ์ พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 


       การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 คน


           การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องาน


 การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา 


         เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ยอดผู้เข้าชม

000046071
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
148
1198
43047
6298
8224
46071

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-24 09:42