แบนเนอร์ข้อมูลประกอบ(ศูนย์) (คัดลอก)

 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 

แบนเนอร์ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร(ศูนย์) (คัดลอก)

 มาตรา 7

 มาตรา 9

แบนเนอร์เอกสารตามมาตรา 7(ศูนย์)

 โครงสร้างและการจัดองค์ในการดำเนินงาน ม.7(1)

              - การแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

              - โครงสร้างองค์กร

 สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7(2)

             - ความเป็นมาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

             - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

             - อำนาจหน้าที่

             - บุคลากร

 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ม.7(3)

 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

 

 

หน้าแรก(ศูนย์)

Post by Yala
on 06 December 2017
Hits: 265

 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดูโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เองในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณจึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆและไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเขตหรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย

หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตราที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหา หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ สามารถค้นหา ศึกษาได้