สสค.ยะลา ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

เมื่อวันนี้ ( 13 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาโดยมีนายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สค.ยะลา เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยและมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผลการฝึกซ้อมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ทุกประการ