สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่

ดูสิ่งพิมพ์อื่นๆ

poll

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

OS Responsive Image Gallery


ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดูโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ และไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย

หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหา หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ สามารถค้นหา ศึกษาได้

 

ข้อมูลประกอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7

มาตรา 9

เอกสารตามมาตรา 7

โครงสร้างและการจัดองค์ในการดำเนินงาน ม.7(1)

- การแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- โครงสร้างองค์กร
สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7(2)

- ความเป็นมาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
- อำนาจหน้าที่
- บุคลากร
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ม.7(3)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)เอกสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ม.9(1)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)


นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

- นโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๕ ม.9(3)

- ปี 2559

- ปี 2558

- ปี 2557

- ปี 2556
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง

สิทธิหน้าที่ของเอกชน ม.9(4)

- ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- สรุปสาระสำคัญ /พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- หนังสือเวียนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (แบบ กข.กสร 9)

- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2541

- กระบวนงาน

- คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการลงในราชกิจจา ม.9(5)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

สัญญาอื่นๆ

- สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานฯ (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล)

มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ

- การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๕๕

- รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2558

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2558

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 1/2558
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

- ประกาศประกวดราคา สอบราคา

          - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกา

- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยะลา

- ปี 2559

- ปี 2558

- ปี 2557

- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ

- ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

- แบบฟอร์มการรายงาน / สรุปผลการรายงาน
- สถิติผู้เข้าใช้บริการ
- ว็บบอร์ด


ภาพกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมทั้งให้กำลังใจ และชื่นชมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯของสำนักงานฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 59 สสค.ยะลา มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจาก น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนสังกัดกรมสวัสดิการฯ 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสค.ยล. พร้อมทั้งพบปะประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯในวันดังกล่าวด้วย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

สำนักงานคลังจังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานเพื่อหาข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุทัศน์ อภิบาลศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ พ.ศ. 2540

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสตัน มักกะสัน กรุงเทพฯ จังหวัดยะลา โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

นายสมศักดิ์ พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา


การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 คน


การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องาน


การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา


เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี