สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่

ดูสิ่งพิมพ์อื่นๆ

poll

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

OS Responsive Image Gallery

 

    

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

                ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดูโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

               

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

 

       จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ และไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย

   

       หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหา หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ สามารถค้นหา ศึกษาได้

 

ข้อมูลประกอบ 

 

   คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 

 

 

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร   

 

 มาตรา 7   

 มาตรา 9   

 

 

เอกสารตามมาตรา 7 

 

 โครงสร้างและการจัดองค์ในการดำเนินงาน ม.7(1)

               

                -  การแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
                -  โครงสร้างองค์กร 
 สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7(2)
             

                - ความเป็นมาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
                - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
                - อำนาจหน้าที่
                - บุคลากร
 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  ม.7(3)

 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง         ม.7(4)


 
เอกสารตามมาตรา 9

 

 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  ม.9(1)

                              (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)


 นโยบายหรือการตีความ  ม.9(2)

               -  นโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
               
 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๕ ม.9(3) 

            - ปี 2559

                - ปี 2558

                ปี 2557

                ปี 2556
 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง

       สิทธิหน้าที่ของเอกชน ม.9(4) 

                      ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                          - สรุปสาระสำคัญ /พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

                          - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                          - หนังสือเวียนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  (แบบ กข.กสร 9)

                          การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2541

                          - กระบวนงาน   

                      คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกของทางราชการ                                              พ.ศ. ๒๕๕๘

 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการลงในราชกิจจา ม.9(5)

                              (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 สัญญาสัมปทาน  ม.9(6)

                                      (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

              สัญญาอื่นๆ

                      - สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                      - สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานฯ (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล)

 มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

               - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ

               - การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๕๕

               - รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2558

               - รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2558

               - รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 1/2558
 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

                - ประกาศประกวดราคา สอบราคา

 

          - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกา

                -   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

 

               - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                       จังหวัดยะลา

                       - ปี 2559

                       - ปี 2558

                       - ปี 2557

             - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

 ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ

              ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

              - แบบฟอร์มการรายงาน / สรุปผลการรายงาน  
              - สถิติผู้เข้าใช้บริการ
              - ว็บบอร์ด

 


ภาพกิจกรรม :

 

 

      เมื่อวันที่  9 ส.ค. 59 นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมทั้งให้กำลังใจ และชื่นชมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯของสำนักงานฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

         

 

             เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 59  สสค.ยะลา มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจาก น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนสังกัดกรมสวัสดิการฯ 4 จังหวัดภาคใต้  ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสค.ยล. พร้อมทั้งพบปะประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯในวันดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 

        

       

 

       

 

 

     สำนักงานคลังจังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานเพื่อหาข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา 

 

 

 

   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุทัศน์ อภิบาลศรี  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ พ.ศ. 2540

 

 

 

      เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสตัน มักกะสัน กรุงเทพฯ จังหวัดยะลา โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

นายสมศักดิ์ พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 


 

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 คน 

 

 

 

 


 

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ของประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา 

 

 

 

 


 

       เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี