วันที่ 22 ก.ค.63 นายสมภพ  คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้  น.ส.เจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญ และนายอดุลย์ มาลิกุลสลาม เจ้าพนักงานแรงงาน ลงพื้นที่  กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านบันนังลูวา หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  เพื่อเข้าไปส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสมาชิกของกลุ่ม จำนวน 20 คน เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงา

นยิ่งขึ้น