เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2563  นายสมภพ  คงรอด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา  (ศอ.ปส.จ.ยล.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ออำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการกระทรวงตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ  ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา  โดยมีนายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์  ผวจ.ยะลา เป็นประธานการ และนายเจษฎา จิตรัตน์ รอง ผวจ. ยะลา ร่วมประชุม