วันที่ 14 ก.ค.2563 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งบูรณาการกับกิจกรรมรณรงค์สร้างเจตคติที่ดีสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โดยนายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรม และร่วมกิจกรรมปลูกป่า จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วย ต้นกฤษณา 195 ต้น ต้นพะยอม จำนวน 5 ต้น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา , นายอำเภอรามัน , หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ , อาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา นายจ้าง และลูกจ้าง จำนวน 122 คน