วันที่ 14 กรกฎาคม  2563  นายสมภพ  คงรอด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายยุทธพงษ์  อินทองเพ็ชร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ ห้อง ราชพฤกษ์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  โดยมีนายนิมะ  มะกาเจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม  ซึ่งฝ่ายเป็นเลขาฯ  ได้ชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมในการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE  จำนวน 4 แห่ง ที่ขอรับเข้าประเมิน ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ราชพฤกษ์  ชั้น 3 อาคารๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และวันที่ 21 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ  วิทยาลัยผดุงประชา เวลา 12.00 น. ณ ม.ราชฎัฏยะลา  เวลา14.30 น.ณ  อบต.บาโงยซิแน  โดยคัดเลือกกรรมการในจังหวัดยะลา จำนวน 10 คน เข้าร่วมประเมิน