เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2563 นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายไพโรจน์ โชติกเสถียร) และคณะฯ เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation)
ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา