วันที่ 10 และ 11 มิ.ย.2563 นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากที่ประชุมบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา เชิญบรรยายความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แก่บัณฑิตแรงงาน 8 อำเภอ โดยวันที่ 10 มิ.ย.2563 ประกอบด้วยบัณฑิตแรงงาน อ.รามัญ , อ.บันนังสตา , อ.ธารโต และ อ.กาบัง , วันที่ 11 มิ.ย.2563 บัณฑิตแรงงาน อ.เมืองยะลา , อ.เบตง , อ.กรงปินัง และ อ.ยะหา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายแรงงาน ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแก่บัณฑิตแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สานสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจดีต่อกันระหว่างบุคลากรของหน่วยงานกับบัณฑิตแรงงาน ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานอ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีบัณฑิตแรงงานเข้าร่วมกิจกรรม 76 คน