วันที่ 20 พ.ค.2563 นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินงานในโอกาสต่อไป พร้อมให้ข้อคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บัณฑิตซักถาม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อจะได้บูรณาการงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป