ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

Module BT Camera Slider - ID 218 : There is no image!

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

     

 

-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

 ลงประกาศวันที่ 22/7/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

 ลงประกาศวันที่ 13/7/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

หมายเหตุ : ในวันสอบกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

 ลงประกาศวันที่ 1/7/63


- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงวันที่ 1/7/63


 -ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ลงวันที่ 22/6/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 

ลงวันที่ 22/6/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

 ลงประกาศวันที่ 11/6/63


-ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563

 ลงประกาศวันที่ 5/6/63


                                                     

        วันที่ 20 พ.ค.2563 นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินงานในโอกาสต่อไป พร้อมให้ข้อคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บัณฑิตซักถาม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อจะได้บูรณาการงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป