19 พ.ค.2563 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ซึ่งมีแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ขอบคุณประธาน รองประธาน เลขานุการฯ ชมรมแรงงานนอกระบบ จ.ยะลา ตลอดจน จนท.สสค.ยะลา ทุกท่าน ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลาไปด้วยกัน