ตรวจแบบบูรณาการร่วมกับ 9 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

 

วันที่ 10 มิ.ย.62 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้ น.ส.เจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญการ ออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับ 9 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา จำนวน 151 คน (ชาย 126 คน หญิง 25 คน) และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 28 คน (ชาย 21 คน หญิง 7 คน) รวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 179 คน ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย