สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้าง ตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 

 

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญการ และนางสาวซูไบด๊ะ วาเลาะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้าง ตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ณ บริษัท ยูนิเท็กซ์รับเบอร์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำยางข้น ตั้งอยู่ที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มีลูกจ้างร่วมสุ่มตรวจฯ จำนวน 42 คน แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 32 คน ผลปรากฎไม่พบการใช้สารเสพติดแต่อย่างใด