ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

                    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา :: จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

                   การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :: ดำเนินงานโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้าข้อมูล

วันเวลาทำการ :: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

         

เอกสารตามมาตรา 7 

โครงสร้างและการจัดองค์ในการดำเนินงาน

                 – โครงสร้างองค์กร 

สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

         –  ความเป็นมาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
         –  นโยบายของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
         –  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
         –  อำนาจหน้าที่
         –  บุคลากร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

                สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์        ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์:: 073-274485-6 หรือทาง E-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารตามมาตรา 9

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

(2) นโยบายหรือการตีความ 

            - นโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

            - นโยบายของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ปี 2555

(4) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แผนผังการให้บริการ)

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการลงในราชกิจจา  (ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ)

(6) มติคณะรัฐมนตรี   (การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2555)

(7) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

          – สรุปผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

               - ปี 2563

                      - จัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

               - ปี 2562

               - ปี 2561

 

ดูมาตรา 9 เพิ่มเติม

 

 

ภาพกิจกรรม :

          มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นายสุทัศน์ อภิบาลศรี ตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

ภาพกิจกรรม :

 

การศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลยะหา จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ::

        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  นายสุทัศน์ อภิบาลศรี ตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

ภาพกิจกรรม::

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม ::

นายสมศักดิ์  พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินทางมาเยี่ยม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม::

น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม::

การศึกษาดูงานของผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 

ภาพกิจกรรม::

การศึกษาดูงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาคณะนิติศาสตร์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

แบบประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา